Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 26-02-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 526 275 25 1tr
Nhất 239 795 406 141 43 350N
Nhì 852 566 664 75 210N
357 413 249
Ba 390 707 766 374 113 100N
646 342 131 363
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3710.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK671.000.000
G6Trùng 1 số G1618150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK528040.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 23-02-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 928 870 17 1tr
Nhất 757 567 541 718 53 350N
Nhì 256 167 824 71 210N
097 400 574
Ba 088 475 925 599 64 100N
930 383 970 607
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G6Trùng 1 số G1279150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK321140.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 21-02-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 785 987 41 1tr
Nhất 989 337 766 569 52 350N
Nhì 697 885 107 133 210N
306 134 336
Ba 475 612 410 172 133 100N
155 093 135 388
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1436150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK337240.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 19-02-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 659 370 29 1tr
Nhất 766 092 622 447 63 350N
Nhì 535 280 142 112 210N
421 941 250
Ba 033 799 713 379 315 100N
832 606 238 425
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK225.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK1001.000.000
G6Trùng 1 số G1715150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK718340.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 16-02-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 826 139 32 1tr
Nhất 647 839 248 669 43 350N
Nhì 003 580 677 67 210N
898 480 415
Ba 159 480 338 769 91 100N
734 553 500 558
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK381.000.000
G6Trùng 1 số G1363150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK329940.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 14-02-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 184 236 33 1tr
Nhất 507 051 640 584 34 350N
Nhì 969 006 298 83 210N
520 497 729
Ba 357 026 896 284 120 100N
650 349 780 861
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1475150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK305540.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 12-02-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 358 312 90 1tr
Nhất 143 469 453 114 52 350N
Nhì 391 839 543 142 210N
226 761 563
Ba 538 585 823 543 121 100N
902 556 246 082
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK921.000.000
G6Trùng 1 số G1821150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK552740.000